Актуальные новости дня

Магас

Воскресенье, 20 мая 2018
29 ноября 2017   13:10

ОАРЦ хиннар

Малх чубиза баланза ха яр из. Ковна гонахьа карт е йолаяь, хьалхара берд хьош вар Къарамсолта. Хьахезар уй тIа а яьнна, барт беттача ший сесага оаз.

— Фу хада акхар! Бер дIаарадалийта йиш мичай акхаргахьара-м, КъотIаш, во къотIаш!

Вувцаш ший бе боалла саьрг дIа а хийца, хьалвийрзар Къарамсолта.

— Фу хиннад цига, хьанна серд хьо, яьй?

— Шовхала воIа сердкх, наха вийна ший да а вита вагIача.

— Фу даьд цо?

— «Фу даьд цо!» МутIарга кертах кхера техаб-кх цун къотIо.

— ХIай? Кертах кхера?

— Шоаш даьр дутандаь да цар леладер-м. ЖIалена тIой чудийттача а могийт, гIадж теха Iатта муIа дIаяхийтача а хIама аланзар...

Оззабаь цхьа хьокха хьа а баьккха, улицагIа Iоволавелар Къарамсолта. Едда тIехьа а кхийна духьалъиккхар сесаг.

— Фу леладу Iа хIанз? Селла корзагIа а ма вала.

Хьокха а баьккха...

Сесаг дIа а тетта, довхой ков долчахьа бухь биллар Къарамсолтас.

Цхьа коаниI мара хоадаяьяцар цо, Iуми духьалкхийтача.

— ХIанз фу ду Iа, ва Къарамсолта, довна вода хьо? — аьнна, юхасецар из.

— Сона ца эшаш, ца дезаш качдера ер… Шовхала воIо.

— Фу даьд цо?

— Корта боаттIабаьб.

— — Хьан корта?

— Вай кIаьнка.

— Аьъ, вошшийна вир хила цанна! — ДIаулув а ваьнна, волавелар Iуми.

— Аз шийгара воаккхаргвац мотта хургда Шовхала воIа! — йоахар Къарамсолтас. — Воаккхаргва вай даха, воаккхача хана во а воаккIаш-м.

— Борза-наькъанна даьр диса моттиг хинна а яц, хург а яц! — тайпан веший денал ураувттадора Iуме.

Ший коара араваьлар Салман. Цар шинне тайпах вар из а.

— Фу леладу оаш? — хаьттар цо.

— Хьаволле хьо тхоца, фу лело-м тIехьагIа дувцаргда вай, — аьлар Iуме.|

— Со-м балха ваха араваьнна ма вий.

Дукха ха йоаццаш мехкадаьттана бурувтохача балха ваха, хIанз вахтови автобус лорае коа тIа ваьннавар из.

— Волле, болх бита! — тIачайхар Iуми.

— Ой, фуд цига да?

— Корта боаттIабаьб, эхь даьд вайна!

— Корта? Хьан корта?

— Мухьмада! — Къарамсолтий кIаьнках МутIарг а ца оалаш, йизза цIи яьккхар Iуме.

— МалагIча Мухьмада?

— Лоткъам эца воалл хьо? Укхун кIаьнка.

Цанна тIеххьа дIаволавенна хинна Салман юхасецар. Iуми юхахьажар.

— Хьоморг ва хьона из тайпан сий доадер.

— Саг ва везац соца, — аьлар Къарамсолтас, — е из а, е хьо а, цхьаккха а. Айса нийсдергда аз сай дов.

— Аьъ, из фу мотт ба? Хьо лечча метте вала кийча ва со.

Цкъа корта Iочу а тоIабаь, тIаккха майрра хьалхьажар Iуми.

Ший коанаIарга боккхача кхерий тIа Iохайна вагIар Эсамарза. Шоай болар лаьгIдир шинне а, воккхача сага сайрадика йийцар. Ший кулгий пIелгий голингаш дагаръеш санна, бордаш детташ цхьа юкъ яьккхар Эсамарзас.

— Фу ду оаш, мича ваха ваьннав шо шиъ?

— Гаьна долхац тхо-м, — жоп делар Къарамсолтас.

— Шовхала воIаца дувца долх-кх тхо, — тIатехар Iуме.

Цкъа цхьан кулгеи тIаккха вокх кулгеи голингаш цIаькха а дагар а яь, Къарамсолтий бе боаллача хьокханна бIарахьажар воккха саг.

— Фу даьд цо?

Iуме делар жоп:

— Корта боаттIабаьб...

— Iа боккъала ях?!

Хьан корта боаттIабаьб, фу техай, хьан техай, цхьаккха хаттар динзар Эсамарзас. Ши бIарг вIаштIа а тоIабаь, уйла еш санна, цхьа юкъ а яьккха, аьлар:

— Берзах вай фу хьадоладелча денз воашкара совле дIа ца йохьийташ хьадоагIа вай!

— Йохьийтарг-м оаха а яц из! — аьнна, Къарамсолтал а хьалха а ваьнна, волавелар Iуми. Цунна дIаулув ваьлар Къарамсолта а.

— Сабардел шинне а, — аьнна, тIехьайистхилар воккха саг.

— Шовхала виIий коанаIарга дакъий Io-м даьра дохкаргда, совле дIа ца йохьийташ-м, — ший ураэтта денал дужаде магацар Iумена.

— ДIачукхайкал, хьаарабехал Махьмад-Башири Махьмад-СаIиди.

Уж Эсамарзий виIий къонгаш бар.

— Саг эшац, — аьлар Къарамсолтас.

— Тхо шиъ хилча-м тоъаргва, — тIатехар Iуме.

Воккха саг айвелар, ше дIачукхайкар коа.

— Баьхкка хьаайттар Махьмад-Башир а Махьмад-СаIид a.

— Волле шаккха цанна тIеххьа, — Къарамсолтаннеи Iуменеи сулхьаш тIахьерча кулг дIатIахьекхар Эсамарзас. — Уж лечча метте вала веза шун шинне.

— Фуд цига? — хаьттар Махьмад-СаIида, Махьмад-Башира из а хаттанзар.

— Корта боаттIабаьб! — хIанз а Iуме делар жоп.

— — Хьан корта?

— Къарамсолта кIаьнка корта.

Велакъежар Махьмад-СаIид.

— Из мара дий?

— — Тоъаций? — аьлар Iуме.

— Бераш вIашагIлетадар яхаш довна ухе-м, вIаший карагIа боврг ма бий нах.

Махьмад-Башир тIачайхар вешийна:

— Фу зIок да Iа деттар?

ХIаьта Эсамарза-м сатийна ший хьехам беш вар:

— Тахан бера техай, кхоана воккхачоа тохаргья. Техача дутаргдоацалга дIахайта деза. Берзах вай фу хьадоладелча денз сагага совле дIа ца йохьийташ хьадоагIа вай.

— Бакълув Эси. Далла хоастам ба-кх иштта тхона хьехар де хьо волаш! — Майрра волавелар Iуми. Цунна дIатIехьаволавелар, бе боаллаш хьокха а болаш, Къарамсолта. Махьмад-Башир, ведда цIагIа чу а иккха, шолгоара топ бе а йоаллаш, юхаараиккхар. Вокх шиннена дIатIехьаведар из.

Шовхала виIий коанаIарга дIакхоаччаш цхьан саго пхьош озадир Къарамсолтий. Юхахьажар из: цун МутIарг вар из.

— Дади, сенга долх шо?

Юхасецар Къарамсолта. Вожаш шиъ а сецар. IотIахьажар Къарамсолта кIаьнка керта: хьоарчадаь кIай киси а е докъаденна цIий а довнзар цунна.

— Мича техаб хьона кхера? — хаьттар цо.

— Гой, уккхаза… — кертах кулг а хьийкха, цхьан метте пIелг тIаоттабир кIаьнка. — ВIалла лаза а лазац. Кхерто мича бар из-м гарза ма ярий.

Кхоккхе къонах вIаши бIарахьажар, тIаккха шорттига коанаIаргара юхаболабелар.

Автор:?Боков Ахьмад

Источник: serdalo.ru

Братья Тутаевы выиграли в Швеции престижный турнир по классической борьбеАхмад и Мухаммад Тутаевы стали обладателями кубков GLENTONS M?STARM?TE 2017 в Швеции. Как стало известно газете «Ингушетия», на престижном турнире по греко-римской борьбе, в котором участвовали более 300 сильнейших юных борцов из стран Скандинавии, р... 05.12.2017 22:17

Юнус-Бек Евкуров: Детские садики и школы сейчас полностью обеспечиваются молоком с заводов ИнгушетииДетские сады и школы Ингушетии полностью обеспечены молоком, которое производится на территории республики. Об этом сообщил руководитель региона Юнус-Бек Евкуров в ходе совещания с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым. «Мы построили мясомо... 05.12.2017 20:57

Путин: В последние годы был совершен хороший рывок по созданию в регионах перинатальных центровВладимир Путин провёл в Кремле заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей«В последние годы был совершен хороший рывок по созданию в регионах перинатальных центров. Однако состояние большинства детских п... 05.12.2017 20:20

О проведении «горячей линии» по услугам такси с 08 декабря по 22 декабря 2017 г.В период с 08 декабря по 22 декабря 2017 г. Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия проводит «горячую линию» по услугам такси. Все желающие могут получить консультации и разъяснения по услугам такси по телефонам  «Горячей линии»  Управлен... 05.12.2017 18:48

12 декабря — общероссийский день приема граждан государственными ведомствамиВ соответствии с поручением Президента РФ от 26 апреля 2013 года, Пр-936 о ежегодном проведении общероссийского дня приема граждан, 12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия проведет прием граждан( ... 05.12.2017 16:45

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении жителя соседней республики угрожавшего полицейскому ножомВ Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя одной из соседних республик. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пре... 05.12.2017 16:12

Все по местамВ первый день зимы в Государственном Кремлевском дворце состоялась жеребьевка чемпионата мира–2018 в России. Он, как известно, состоится на 12-ти стадионах 11-ти городов с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка распределила 32 команды по 8–ми группам, в кото... 05.12.2017 15:11

Всероссийский день хоккея в Ингушетии отметили турниром Ночной хоккейной лигиНа турнире, приуроченном к Всероссийскому дню хоккея, ингушские ледовые рыцари остановились в шаге от победы, уступив хоккеистам «Алании» с минимальным разрывом в счете 4:3. Почетное третье место досталось гостям из Кабардино-Балкарии, а команде Чече... 05.12.2017 14:43

ЭгикалИюльский воздух утренней прохладой Росой кристальной напоил цветы, Восход лучи раскинул серенадой, Чудесным светом озарил хребты. Парит орёл, небес свободный странник, В потоках ветра крыльями скользя, В тумане раст... 05.12.2017 14:18

Глава Ингушетии провёл приём гражданНа днях в мэрии Магаса Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провёл личный приём граждан. С обращениями по вопросам трудоустройства и оказания материальной помощи пришли четыре жителя республики. Руководитель субъекта выслушал каждого заявителя и заверил, что вс... 05.12.2017 13:03

В Ингушетии открыли многоквартирные дома для переселенцев из ЧечниВ Назрани открыли новый микрорайон, в праздничном мероприятии приняли участие Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, врио. Губернатора Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев, замминистра связи и массовых... 05.12.2017 12:34

Открытый турнир по борьбе дзюдо среди юношей в Московской области. У сборной Ингушетии - 13 медалей!Тринадцать медалей завоевали ингушские дзюдоисты на Открытом турнире по борьбе дзюдо среди юношей, посвященном 97-летию образования МГУЛ Баумана, который прошел 2 декабря 2017 года в городе Мытищи, Московской области. В соревнованиях приняли участие ... 05.12.2017 12:11

Мы все в ответе за происходящееВ последнее время все чаще и чаще люди стали говорить о падении нравов в нашем обществе, но эти разговоры больше похожи на лозунги и афоризмы. Молодежь — невоспитанная, многие не учатся и не работают, не умеют себя вести со старшими, ищут выход в потреблени... 05.12.2017 10:48

ЗIамига волаш Iомадаьр, воккха хилча накъадоалКховзткъа иттлагIча шерашкара Наьсарера бераш, школера чудаьхкача дукхагIча даькъе ара лелар. БоккхагIбараш бургацах, картех, шашкех е доминойх ловзаш хулар. ЗIамагIбараш куллах, перойх е лаьнгах ловзар. ХIанзарча берашта кхетаде хала да аьнна хет сона, мас... 05.12.2017 08:58

«Метеор» кому-то еще вернется.Дмитрий Медведев потребовал найти виновных в потере спутникаПремьер Дмитрий Медведев в понедельник впервые прокомментировал неудачный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Он потребовал от вице-премьера Рогозина представить предложения «по кардинальному исправлению ситуации» в отрасли. Исто... 05.12.2017 08:23

Ткачев и Евкуров посетили ярмарку сельхозтоваров в МагасеВ столице Ингушетии Магасе прошла сельскохозяйственная ярмарка, где гости и горожане смогли по цене ниже рыночной купить различные экологически чистые продукты. Мероприятие посетили Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и министр сельского хозяйства Росси... 05.12.2017 06:19

Ректор Ингушского госуниверситета Арсамак Мартазанов удостоен награды в номинации «Прорыв года»В рейтинге вузов России Ингушский государственный университет вошел в десятку лучших, заняв восьмое место, когда годом ранее вуз находился на 191-й позиции. За стремительный взлет университета ректор Арсамак Мартазанов был удостоен награды в номинации «Прор... 05.12.2017 04:55

Ярмарка «Золотая осень — 2017»Сельхозпроизводители Ингушетии представили свою продукциюАхмед ОсмиевПо традиции каждую осень в Ингушетии проходит сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень», которая является заключительной в уходящем году. Как правило, на ней бывает представлен широкий ... 05.12.2017 04:20

В память о неизвестном солдатеВ соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995г. №32ф3 установлена памятная дата – 3 декабря – День неизвестного солдата... 05.12.2017 02:51

Визит делегации Минсельхоза РоссииИнгушетии необходимо с помощью госпрограмм поддерживать приоритетные направления АПК — Александр ТкачевАхмед ОсмиевАгрохолдинг «Сад-гигант Ингушетия» ввел в эксплуатацию первый в Северо-Кавказском федеральном округе оптово-распределительный центр на 36,7 ты... 05.12.2017 01:09

Александр Ткачев посетил ярмарку «Золотая осень» в г. МагасеМинистр сельского хозяйства Российской Федерации А.Ткачев прибыл с рабочим визитом в Ингушетию. Федеральный министр и Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетили крупнейший сельскохозяйственный комплекс "Сад-Гигант " помимо этого министр посетил выставку - ярмар... 05.12.2017 00:41

Республикам СКФО необходимо максимально интегрироваться в глобальный процесс цифровизации – Ю. ЕвкуровЦифровые информационные и телекоммуникационные технологии сегодня выступают драйвером экономического роста, лежат в основе цивилизованной и комфортной жизни каждого человека, и республикам Северного Кавказа необходимо максимально интегрироваться в этот глоб... 04.12.2017 22:19

Алексанрд Ткачев прибыл в ИнгушетиюМинистр сельского хозяйства Российской Федерации А.Ткачев прибыл в Ингушетию с рабочим визитом. Здесь он проведет крупное совещагние по вопросам развития агропромышленного комплекса, на котором будут подведены итоги работы ингушских аграриев. Федеральный ми... 04.12.2017 21:12

Поздравление Председателя Конституционного Суда Республики Ингушетия в связи с Днем юристаУважаемые коллеги! Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем юриста! Этот знаменательный праздник очень молод, но он объединяет юристов разных сфер деятельности - судей и прокуроров, адвокатов и приставов, юрисконсультов и преподават... 04.12.2017 20:24

Школа № 17 сельского поселения Верхние Ачалуки вошла в топ «100 лучших школ России»Ещё одна сельская школа республики признана достойной и вошла в топ «100 лучших школ России». Ею стала средняя общеобразовательная школа № 17 сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района. Организатором конкурса выступает независимый общес... 04.12.2017 19:15

В Магасе при поддержке Минкультуры России и Фонда кино открыли современный кинотеатр02.12.2017 г. в Центре культурного развития г. Магаса состоялось открытие современного кинотеатра «Россия» в формате 3D. Председатель Правительства РИ Руслан Гагиев принял участие в торжественном мероприятии. В программе, посвященной открытию кинозал... 04.12.2017 18:42

За 10 месяцев 2017 года Минстрой России выдал 242 технических свидетельства на новые виды стройматериаловМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за 10 месяцев 2017 года провело оценку пригодности и выдало технические свидетельства на 242 новых вида продукции, что соответствует уровню ноября 2016 года. Всего за четыре г... 04.12.2017 18:12

Ингушетия вошла в число регионов, где установлено прямое подчинение архитекторов главе субъектаПоручение Президента России в части установления прямого подчинения главного архитектора губернатору выполнили 54 региона. Среди них и Республика Ингушетия. Об этом 30 ноября журналистам рассказал глава Минстроя России Михаил Мень. По его словам, ещё два ме... 04.12.2017 17:02

В Ингушетии прошел пятый юбилейный форум СМИ Северного КавказаВ столице Ингушетии Магасе 30 ноября стартовал юбилейный V Форум СМИ Северного Кавказа, посвященный 25-летию республики. Мероприятие открылось пленарным заседанием на тему «Перспективы информационного сотрудничества России и зарубежных стран». Нужно отметит... 04.12.2017 16:30

Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 г.Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013г. № Пр-936   Управления Росприроднадзора по Республике Ингушетия 12 декабря 2017 года проводит общероссийский день приема граждан. Личный прием граждан осуществляется с 12.00 д... 04.12.2017 16:08

© "JJEW" Новости регионов России, 2017. | e-mail: site@jjew.ru

Мнение редакции интернет сайта jjew.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях.

Яндекс цитирования

Пресс-релизы | Новости